Ông Nguyễn Lương Bình – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - cho biết, nhằm cụ thể hóa chủ đề năm 2016 của Tổng LĐLĐ VN về phát triển đoàn viên, LĐLĐ Quảng Bình xác định đây là “năm phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở”. Từ đó, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phân công cán bộ chỉ đạo, thành lập công đoàn ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐCS có từ 20 lao động trở lên cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

LĐLĐ tỉnh cũng đã có công văn yêu cầu LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và trưởng, phó ban LĐLĐ tỉnh phụ trách từng đơn vị cụ thể phối hợp với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên. Cán bộ được phân công địa bàn phải có trách nhiệm bám sát địa bàn, tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình và phản ánh tiến độ, kết quả thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các đơn vị.

Theo ông Nguyễn Lương Bình, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phân công rõ người, rõ việc nhằm cụ thể hóa việc phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Trong “Tháng công nhân 2016” sắp đến LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo thành lập ít nhất 10 CĐCS, phát triển thêm 500 đoàn viên công đoàn; phấn đấu đến 31.12.2016 tăng thêm trên 1.600 đoàn viên; hằng năm có trên 85% công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn đạt vững mạnh.