Thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30.6.2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, trong đó hướng dẫn Công đoàn tham gia khởi kiện nhiều nội dung tranh chấp về lao động như: Hợp đồng, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, BHXH, kinh phí công đoàn... Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế hoạt động công đoàn và quan hệ lao động trên địa bàn Hà Tĩnh, nội dung bài giảng tập trung đến 02 nội dung Công đoàn khởi kiện tranh chấp về kinh phí công đoàn và BHXH

Tại Hội nghị tập huấn, báo cáo viên đã dành phần lớn thời gian phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng khởi kiện của công đoàn; hướng dẫn quy trình, thủ tục và chuẩn bị các loại hồ sơ để khởi kiện; việc tổ chức thực hiện đối với từng cấp công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - nhấn mạnh: Thực hiện Luật Công đoàn 2012, Luật BHXH 2014, Hướng dẫn 995 của Tổng Liên đoàn và Công văn số 1278/TLĐ ngày 24/8/2016 của Tổng Liên đoàn về tổ chức thí điểm Công đoàn khởi kiện tranh chấp về BHXH và kinh phí công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký Chương trình phối hợp công tác với Tòa án nhân dân tỉnh, BHXH tỉnh để thực hiện tốt chức năng khởi kiện của Công đoàn.

Vì vậy, đề nghị: Thứ nhất: Toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc khởi kiện và tham gia tố tụng của công đoàn và văn bản 995 của Tổng Liên đoàn để thực hiện.

Thứ hai: Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần khẩn trương ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Tòa án nhân dân và BHXH cùng cấp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Thứ ba: Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tích cực, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH… cho người lao động, việc đóng nộp kinh phí công đoàn cũng như tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Đặc biệt, đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, kinh phí công đoàn kéo dài, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân do khách quan, hoạt động quá khó khăn hay do chây ỳ, báo cáo kịp thời về LĐLĐ tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.

Thứ tư: Giao Ban Chính sách Pháp luật, Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh chịu trách nhiệm chính tham mưu thực hiện khởi kiện thí điểm một số vụ tranh chấp về BHXH (theo danh sách của BHXH tỉnh), hoàn chỉnh hồ sơ gửi Tòa án trong tháng 12.2016.

Khởi kiện tranh chấp về BHXH, kinh phí công đoàn là một nội dung mới đối với tổ chức công đoàn vì vậy Hội nghị tập huấn này đã giúp đội ngũ cán bộ cốt cán trong hệ thống công đoàn Hà Tĩnh củng cố thêm kiến thức và cơ sở pháp lý để  thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động …