Qua đó giúp các cấp CĐCS xây dựng kế hoạch, chương trình công tác BHLĐ, đề ra các biện pháp phòng ngừa TNLĐ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho NLĐ.

Theo chỉ thị, các cấp CĐ cần thực hiện nghiêm túc 7 nội dung chủ yếu. Trong đó: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ LLĐ, Luật CĐ và thông tư liên tịch số 12/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21.5.2012 hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo TNLĐ.

Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan quản lý LĐ tại địa phương tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo TNLĐ. Đưa nội dung công tác này trở thành tiêu chí để xem xét đánh giá khen thưởng hằng năm.

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ CB làm công tác ATVSLĐ các cấp, mỗi CĐCS phân công một ủy viên BCH, mỗi LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phải phân công một CB theo dõi công tác BHLĐ và chịu trách nhiệm thống kê, phân tích, báo cáo tình hình TNLĐ.

Các CĐCS cần nâng cao chất lượng tham gia điều tra TNLĐ tại cơ sở, lập sổ thống kê TNLĐ và ghi đầy đủ các vụ TNLĐ đã xảy ra, thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo CĐ cấp trên trực tiếp và LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN...