Mức thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán tại các DN 100% vốn nhà nước cao nhất 48 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người. Mức thưởng Tết dương lịch trong các Cty cổ phần, có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 16 triệu đồng/người, thấp nhất chỉ 100.000 đồng/người.

Tại các DN FDI,  thưởng Tết dương lịch cao nhất là 23 triệu đồng/người, thấp nhất là 100.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 54 triệu đồng/người, thấp nhất là 250.000 đồng/người.