Ban tổ chức đã trao tiền hỗ trợ cho mỗi CNLĐ bị tai nạn, với số tiền 300.000 đồng/người.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - biểu dương ý chí phấn đấu của các CNLĐ bị tai nạn lao động. Ông Thảo kêu gọi toàn thể CBCNVCLĐ hưởng ứng tích cực Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN bằng những việc làm thiết thực, cụ thể là “An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn”. CĐCS cần tích cực phối hợp với người sử dụng LĐ thực hiện đúng quy định về tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên, ban hành quy chế hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp hoạt động cho an toàn vệ sinh viên.