Trong nhiệm 2008 - 2013, công tác đào tạo, chăm lo xây dựng đội ngũ được các cấp CĐ ngành đặc biệt quan tâm. Hàng năm, có trên 55 % lượt CNVCLĐ được đào tạo, trên 80% được bồi dưỡng dưới nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Cùng với chuyên môn, CĐ Bưu điện VN và các tổ chức CĐ trực thuộc đã phát huy vai trò, đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo dưới nhiều hình thức. Qua đó, nhiều  tập thể và cá nhân LĐ giỏi, điển hình tiên tiến được tôn vinh đã trở thành động lực để CB, CNVCLĐ nỗ lực phấn đấu. Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT”…

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ đã triển khai thực hiện tốt 5 mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết ĐH XIII, được cụ thể hóa qua 3 cuộc vận động và 5 chương trình hành động. Nhiệm kỳ XIV (2013 – 2018) CĐ Bưu điện VN đề ra mục tiêu, nhiệm vụ “Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; Nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ; Đảm bảo việc làm, thu nhập tăng…”.