Hội đồng BHLĐ và mạng lưới AT vệ sinh viên cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn... Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chủ quan, coi nhẹ công tác ATLĐ, chưa quan tâm đến mạng lưới AT vệ sinh viên. Nhiệm kỳ qua (2008-2012), một số đơn vị còn để xảy ra tai nạn LĐ nặng, làm chết người.

Giai đoạn 2012-2017, CĐ TCty đặt chỉ tiêu phấn đấu, số vụ tai nạn LĐ nặng hằng năm giảm xuống không quá 3 vụ với nhiều giải pháp về công tác ATLĐ như: Phối hợp tổ chức huấn luyện AT cho NLĐ và người sử dụng LĐ; tăng cường quản lý, nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mạng lưới AT vệ sinh viên; tổ chức thội thi AT vệ sinh viên giỏi...