Trong bài viết của mình khi tham dự cuộc thi "Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý", là Chủ tịch CĐ của Cty tác giả Hoàng Đình Duy đã nhận thấy trong giai đoạn hiện nay do ảnh hưởng của nền kinh tế chung của thế giới, đời sống việc làm của người lao động bị ảnh hưởng. Và do nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động công tác CĐ trong những năm qua CĐ công ty luôn nêu cao vai trò quan trọng là đại diện cho ng­ười lao động chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; tham gia th­ương l­ượng ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ­ước lao động tập thể, các chế độ chính sách, nội quy lao động; tham gia giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với ng­ười sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

Tại Cty Hoa Lan, trong quá trình hoạt động của CĐ, nhiệm vụ đầu tiên là công tác tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn về chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, những nội quy của Cty đồng thời tuyên truyền phổ biến về Luật Lao động, Luật Công đoàn và những văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Luôn quan tâm đến những chế độ chính sách, đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Qua bài viết, chúng ta cũng nhận biết được một số cách làm của CĐ Cty, qua đố học hỏi được kinh nghiệm, rút ra được những bài học bổ ích, để khi áp dụng vào đơn vị sẽ đem lại hiệu quả cao. Ví dụ như, CĐ phối hợp cùng với lãnh đạo Cty giao cho các Tổ công đoàn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của những đoàn viên công đoàn. Để thực hiện tốt quy chế dân chủ Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo công đoàn treo hòm thư góp ý tại khu vực Văn phòng công ty và giao cho Tổ công đoàn khu vực văn phòng phối hợp với phòng Hành chính theo dõi về những ý kiến và đơn thư khiếu nại của người lao động.

Trong những năm qua dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, sự phối hợp hài hòa của Ban chấp hành công đoàn công ty trong mối quan hệ lao động không có sự vụ nào xảy ra.

Ngoài ra, lãnh đạo Công ty phối hợp cùng với Ban chấp hành công đoàn tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn vi phạm về Văn phòng học lại nội quy, quy chế Công ty và thuyết phục đoàn viên thực hiện tốt các quy định đã ban hành. Kết quả những đoàn viên công đoàn nhận rõ khuyết điểm đã làm tường trình và ký kết không tái phạm. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên đoàn viên công đoàn vi phạm luôn nhận rõ sai phạm của mình do vậy những năm vừa qua không có đơn thư khiếu nại nào xảy ra.

Qua bài viết của tác giả Hoàng Đình Duy, ta có thể rút ra được một số kinh nghiệm, cách làm hay như cán bộ CĐ và CĐCS cần thường xuyên tuyên truyền tới mỗi đoàn viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan; thường xuyên vận động đoàn viên công đoàn nâng cao phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu thực tế của Công ty; phối hợp cùng với Chính quyền trong việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương cho đoàn viên công đoàn, NLĐ; thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.