Các cấp CĐ còn tham gia 1.446 cuộc kiểm tra liên ngành về bảo hộ lao động tại 2.058 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; thăm hỏi, tặng quà 1.242 gia đình có NLĐ bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.   

Q.C