Trong quá trình sản xuất kinh doanh điện, NLĐ hầu hết tham gia vào các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và tiếp xúc trong những môi trường, điều kiện LĐ khắc nghiệt như nắng nóng, bụi bẩn, tiếng ồn, khí độc, chất thải rắn, ánh sáng thiếu, độ ẩm cao... đó là những yếu tố rất nguy hiểm dễ gây nên TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của NLĐ và nếu thực hiện không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, giảm nguồn thu nhập hợp pháp chính đáng của người lao động.

Do điều kiện LĐ có vai trò quan trọng đối với NLĐ và đơn vị, nó luôn tác động thuận chiều với năng suất LĐ, hiệu quả làm việc của NLĐ. Để bảo vệ cho NLĐ khỏi bị tác động bởi các yếu tố nguy hiểm nảy sinh trong LĐ, CĐCS phải có sự phối hợp đồng bộ với chuyên môn làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và huấn luyện về công tác BHLĐ, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chế độ về BHLĐ nhằm cải thiện điều kiện làm việc và quản lý sức khỏe của NLĐ.

Trong nhiều năm qua, CĐ Cty Điện lực TT-Huế đã tham gia đầy đủ vào các hội đồng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chuyên môn về các quy chế, quy định, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; thành lập Hội đồng BHLĐ Cty và các tiểu ban, mạng lưới ATVSV tại các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai công tác mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ các nhân cho từng NLĐ.

Ngoài ra, CĐ còn nghiên cứu biên soạn, sửa đổi, bổ sung các quy trình quy phạm kỹ thuật an toàn và mở lớp bồi huấn, kiểm tra kiến thức về quy trình an toàn điện; định kỳ tổ chức kiểm tra, chấm điểm việc thực hiện công tác BHLĐ tại các đơn vị xếp loại, khen thưởng kịp thời, mục đích giảm thiểu tai nạn lao động cho con người và thiết bị.

Các phong trào thi đua “Xanh - Sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” được CĐ phát động và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của NLĐ. Nhiều đề tài của NLĐ đã được đưa vào công tác sản xuất nhằm cải thiện môi trường làm việc, điều kiện LĐ, góp phần vừa nâng cao hiệu suất, năng suất LĐ, vừa đảm bảo ATLĐ nhằm đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt giảm thiểu được sự cố cho thiết bị và TNLĐ cho con người.

CĐ còn phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe hàng năm theo định kỳ, phân loại sức khỏe và cùng với chuyên môn bố trí sắp xếp công việc hợp lý theo kết quả kiểm tra, đồng thời đề xuất cho những CBCNV có sức khỏe loại 4 và 5 hoặc CNVCLĐ mắc bệnh nghề nghiệp, làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm được đi điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động.

Ngoài ra cùng với Trung tâm y tế dự phòng kiểm tra, đo đạt môi trường LĐ theo định kỳ để xác định các yếu tố: Vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, hơi khí độc, điện từ trường tại nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc của NLĐ.

Chính nhờ làm tốt công tác trên, nên trong những năm qua tại Cty ĐL TT-Huế không để xảy ra TNLĐ gây chết người, hạn chế sự cố cho thiết bị, sức khỏe NLĐ ngày càng được quan tâm, điều kiện lao động thường xuyên được cải thiện... giúp cho NLĐ an tâm khi tham gia vào các lĩnh vực công tác được giao.