Trên 80% số NLĐ được nâng cao trình độ

Một số kết quả trong nhiệm kỳ 2008-2013
- 100% đơn vị xây dựng bộ quy chế nội  bộ, trong đó có quy chế phân phối thu nhập; trên 98% các đơn vị ký TƯLĐTT.
- Thu nhập tăng bình quân gần 15%, năng suất LĐ tăng bình quân 19,66%.
- Năm 2009, Tập đoàn BCVT VN được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao Động thời kỳ đổi mới.
Trong những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của CĐ Bưu điện (BĐ) VN phải kể đến sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực BC-VT-CNTT, giá cước giảm nhanh, doanh thu bình quân các dịch vụ  đều giảm. Đặc biệt, quá trình thay đổi về cơ cấu tổ chức cũng như tái cấu trúc Tập đoàn BCVT VN đã tác động tới hoạt động SXKD và tư tưởng của CNVCLĐ.

Nắm bắt kịp thời những diễn biến đó, CĐ BĐVN xác định công tác tuyên truyền, giáo dục phải sát thực tiễn đời sống của đoàn viên và NLĐ. “Nội dung và phương thức hoạt động của CĐ phải thực sự đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở và chủ động tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của NLĐ” - Chủ tịch CĐ BĐVN khóa XIII (2008-2013) Hoàng Huy Loạt nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của CĐ BĐVN và các chương trình hành động, các cấp CĐ đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ LĐ. Hằng năm, có trên 55% số CNVCLĐ được đào tạo, trên 80% số NLĐ được bồi dưỡng với nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn,  tay nghề. Tỉ lệ CNVCLĐ có trình độ từ ĐH, cao đẳng trở lên tăng gần 10% so với đầu nhiệm kỳ, số LĐ giản đơn, chưa qua đào tạo giảm xuống còn 0,5%. Hằng năm, trên 1.500 đoàn viên ưu tú được CĐ giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật được CĐ cụ thể hóa thông qua việc xây dựng và ban hành Chương trình phổ biến và giáo dục pháp luật giai đoạn 2007-2012. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Bộ LLĐ, Luật CĐ sửa đổi năm 2012. Nhiều CĐCS còn tham gia với các LĐLĐ địa phương tổ chức “Ngày hội pháp luật”, “Tuần lễ pháp luật” và các hoạt động tư vấn pháp luật cho CNLĐ...

Đồng hành cùng chuyên môn

Thực hiện quyền của CĐ trong công tác tham gia quản lý, thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ, CĐ BĐVN và các CĐCS đã  đồng hành cùng chuyên môn trong quá trình đổi mới tổ chức SXKD của Tập đoàn BCVT VN. Vấn đề được CNVCLĐ, đoàn viên kỳ vọng vào CĐ là tham gia với chuyên môn xây dựng phương án sử dụng LĐ, giải quyết chế độ cho NLĐ khi tổ chức sắp xếp lại SXKD với mục tiêu nâng cao năng suất LĐ, tiết kiệm chi phí.

Các cấp CĐ đã làm tốt việc tuyên truyền, giám sát thực hiện, đảm bảo công khai, dân chủ khi thực hiện phương án sắp xếp lại LĐ tại TCty BC VN năm 2010 và tại một số đơn vị trong khối hạch toán phụ thuộc Tập đoàn BCVT VN năm 2011, 2012, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Bên cạnh đó, CĐ cũng chú trọng tham gia rà soát toàn bộ nội quy, quy chế nội bộ liên quan đến NLĐ để kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành thực hiện phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Đáng chú ý có quy chế thi đua khen thưởng, tuyển dụng, cử người đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, thi nâng bậc nghề cho CN... Các quy chế thể hiện rõ trách nhiệm phối hợp triển khai và giám sát thực hiện của tổ chức CĐ.

Hiệu quả từ phong trào CNVC và hoạt động của CĐ BĐVN thời gian qua được chuyên môn đánh giá “CĐ là người bạn đồng hành tin cậy”. Có được uy tín này là vì CĐ đã chung sức cùng chuyên môn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Các chế độ chính sách của NLĐ về BHXH, BHYT, bồi dưỡng nâng cao trình độ... đều được đưa vào TƯLĐTT. Đó là nền tảng xây dựng quan hệ LĐ đảm bảo hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tập đoàn và mỗi đơn vị, DN.