Vừa qua, đề tài đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc. Qua kết quả nghiên cứu, xin đồng chí cho biết thực trạng hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ tỉnh Yên Bái?

- Hiện nay, đội ngũ CNLĐ tỉnh Yên Bái đã từng bước phát triển và giữ vai trò tiên phong trong LĐ sản xuất; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa - xã hội lành mạnh; CNLĐ cùng với nhân dân khắc phục khó khăn, ra sức thi đua LĐ sản xuất, cải thiện đời sống, cùng DN mở rộng sản xuất, kinh doanh… Tuy nhiên, các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh chưa toàn tâm, toàn lực chăm lo xây dựng đội ngũ CNLĐ. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của đội ngũ CNLĐ đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh chưa đúng mức.

Chất lượng của đội ngũ CNLĐ tỉnh Yên Bái trong những năm đổi mới vừa qua chậm được nâng cao, nên chưa đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH của tỉnh, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉ lệ LĐ qua đào tạo còn thấp. Phân bổ nguồn lực LĐ chưa hợp lý; dư thừa LĐ phổ thông, thiếu CNLĐ kỹ thuật trình độ cao cung cấp cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các khu công nghiệp của tỉnh. Tác phong làm việc, kỷ luật LĐ còn yếu. Chưa hình thành văn hóa an toàn, văn hóa DN trong nếp sống của người CNLĐ.

Tình trạng CNLĐ thiếu việc làm gia tăng; tiền lương, thu nhập thấp; CNLĐ chưa được hưởng lương tương xứng với sức LĐ bỏ ra và với thành tựu của công cuộc đổi mới; điều kiện LĐ không được bảo đảm; tai nạn LĐ còn cao...

Để giải quyết những khó khăn, thách thức, hạn chế trên, đề tài đã đưa ra hệ thống giải pháp như thế nào?

- Qua nghiên cứu, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đề xuất 9 nhóm giải pháp cơ bản như sau:

Một là: Nâng cao nhận thức về xây dựng đội ngũ CNLĐ: Phối hợp tham mưu cho cấp ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền thực hiện kết luận số 79-KL/TW ngày 25.3.2015 của Bộ Chính trị (khóa XI); Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29.7.2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 07- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII).

Hai là: Giải quyết việc làm, đời sống, điều kiện làm việc cho CNLĐ; cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất cho CNLĐ; tạo việc làm và nâng cao thu nhập; cải thiện điều kiện văn hóa, tinh thần cho đội ngũ CNLĐ; xây dựng các thiết chế văn hóa cho CNLĐ tại khu công nghiệp; tăng cường sự hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa chủ DN với CNLĐ.

Ba là: Thực hiện quyền làm chủ, dân chủ, công khai, công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật LĐ, xây dựng quan hệ LĐ ổn định, hài hòa, tiến bộ trong DN.

Bốn là: Phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ CNLĐ đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức; đẩy mạnh phát triển thị trường LĐ, tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách nhằm tạo nhiều cơ hội việc làm cho người LĐ; xây dựng các cơ chế đặc biệt khuyến khích lực lượng LĐ trí thức trẻ về các vùng sâu, vùng xa và về các xã nghèo, nhằm giúp các địa phương này phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo

Năm là: Đẩy mạnh công tác đào tạo CNLĐ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy nguồn lực con người.

Sáu là: Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, củng cố hệ thống chính trị

Bảy là: Xây dựng CĐ vững mạnh, thực hiện tốt chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.

Tám là: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng của đội ngũ CNLĐ.

Chín là: Xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

Đồng chí có thể cho biết CĐ tỉnh Yên Bái sẽ khai thác và sử dụng kết quả của đề tài trong thời gian tới?

- LĐLĐ tỉnh đã đề nghị với UBND tỉnh cho phép tăng thêm số cơ quan, đơn vị được chuyển giao kết quả đề tài (một số ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng nghề của tỉnh, một số sở ngành và huyện ủy, thị ủy, thành ủy) để tăng thêm khả năng, phạm vi sử dụng kết quả của đề tài.

Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về kết quả nghiên cứu để các cơ quan, đơn vị, DN biết, sử dụng; đặc biệt là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để vận dụng trong công tác tham mưu, đề xuất của mình.

Khuyến khích cán bộ CĐ các cấp tích cực tham gia xây dựng sáng kiến, đề tài; nhất là các vấn đề nảy sinh từ cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào CNLĐ viên chức LĐ và hoạt động CĐ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ. Dành kinh phí phù hợp cho nghiên cứu khoa học của tổ chức CĐ.

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học trong tổ chức CĐ; làm nòng cốt, hướng dẫn, thúc đẩy cán bộ CĐ tham gia xây dựng sáng kiến, nghiên cứu khoa học; cán bộ chủ chốt CĐ các cấp gương mẫu đi đầu trong xây dựng, áp dụng sáng kiến, đề tài...

Với phương châm “vì quyền lợi của đoàn viên và người LĐ, lấy CĐ cơ sở là địa bàn hoạt động”, tôi tin tưởng rằng CĐ tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp CNLĐ Việt Nam trong tình hình mới.

- Xin cảm ơn đồng chí!

 XUÂN THANH thực hiện