Theo ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng, tiềm năng sáng tạo không bao giờ vơi trong CB, CNLĐ. Để thúc đẩy phong trào sáng tạo trong công việc của NLĐ, bên cạnh việc tuyên truyền tới toàn thể CNLĐ trong Cty về ý nghĩa, lợi ích của sáng kiến cải tiến kỹ thuật đối với từng cá nhân NLĐ và toàn thể Cty, CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng còn dựa trên quy mô, đặc thù công việc của từng đơn vị thành viên để giao chỉ tiêu về sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Các đơn vị thành viên sẽ thi đua ở 5 mục tiêu (gồm: Đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do CĐ Cty phát động; thực hiện tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ; tham gia tích cực và có giả các hoạt động do CĐ cấp trên tổ chức; xây dựng CĐ vững mạnh).

Trên cơ sở đó, CĐ Cty xét để khen thưởng: Đơn vị nào đạt cả 5 mục tiêu được thưởng 20 triệu đồng; đạt 4 mục tiêu được thưởng 15 triệu đồng; đạt 3 mục tiêu được thưởng 5 triệu đồng. CĐ Cty còn thành lập các tổ hỗ trợ sáng kiến để hướng dẫn những CNLĐ có sáng kiến cách viết, cách thuyết minh về đề tài, ý tưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật… Từ việc khơi dậy “ngọn lửa” sáng tạo trong CNLĐ của CĐ Cty, trong năm 2016, toàn Cty có 101 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ghi nhận với giá trị làm lợi khoảng 2,5 tỉ đồng.