Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến công tác nhân sự và chuẩn bị Đại hội CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các CĐ bộ phận cơ quan Tổng LĐLĐVN đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả trong công tác, tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua do CĐ, Thủ trưởng cơ quan phát động và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tiếp tục tham gia với các cơ quan nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên và NLĐ; chủ động xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động CĐ; vận động đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên bị ốm đau, có việc hiếu, hỉ; chỉ đạo 8/9 CĐ bộ phận tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian…