Bác Hồ sinh thời, khi đi thăm kiểm tra các nơi làm việc của cán bộ công nhân viên ở cơ quan xí nghiệp nào đó, Bác đầu tiên bất ngờ đến không báo trước và xem kiểm tra ngay nơi nấu bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, xưởng máy, văn phòng xem điều kiện làm việc ăn ở vệ sinh của CB CNV thế nào, chứ nếu báo trước thì lãnh đạo thu xếp che đậy khiếm khuyết điểm mà sai hết hiện trạng, không thể biết mà chấn chỉnh, lãnh đạo được.

Mặc dù Bộ y tế đã có Quyết định số Số: 3733/2002/QĐ-BYT Ban hành kèm theo Quyết định này:1. Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn Vệ sinh lao động để áp dụng cho các cơ sở  có sử dụng lao động.2. Năm (05) nguyên tắc và bảy (07) thông số vệ sinh lao động là những hướng dẫn cơ bản cho việc thiết kế hệ thống, vị trí lao động, máy móc, công cụ lao động và phân loại lao động- những tiêu chuẩn cho môi trường làm việc song đã có mấy doanh nghiệp biết và quan tâm, các tiêu chuẩn kiểm tra quản lý chất lượng TCVN ISO 9001-2008  đã được bao nhiêu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, Đấy là chưa nói đến Bộ luật lao động đồ sộ 1994, 2002, 2012 đã có hẳn một chương về an toàn vệ sinh lao động mà các doanh nghiệp phải chấp hành.

Nếu như các công trình xây dựng là các nhà máy, công xưởng cũng là các sản phẩm hàng hóa của các công ty xây dựng thì họ phải thực hiện thiết kế và xây dựng các công trình đó theo tiêu chuẩn Nhà nước, theo Luật Chất lượng sản phẩm và hàng hóa 2007, trong đó đã quy định rõ các sản phẩm hàng hóa phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng về vệ sinh an toàn đối với người sử dụng và môi trường, thuận tiện, tiện nghi cho người sử dụng làm việc trong tiêu chuẩn môi trường làm việc phù hợp trong thời gian lao động dài mà không tạo mệt mỏi nhầm lẫn trong lao động thì sản phẩm lao động của họ mới bảo đảm được.