miễn phí về tin học căn bản, tiếng Anh, Nhật, Hoa... (thời gian từ 20.7 - 20.9) cho 1.140 CN. Chương trình còn tổ chức 10 lớp kỹ năng, hướng dẫn giao tiếp, văn hóa ứng xử... cho hàng ngàn CN.      

Đ. Hải