Số tiền này NH Tiên Phong chuyển cho ORS để ORS thực hiện các hợp đồng môi giới CK và các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn. Đồng thời theo sự chỉ định của NH Tiên Phong, ORS đã gửi tiền thông qua các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại NH Công Thương chi nhánh TPHCM. Hiện nay khoản tiền này đang tạm ngừng giao dịch chờ xử lý.

Do đó, ORS không thực hiện trả hạch toán khoản lãi phải trả cho NH Tiên Phong tương ứng khoản nợ phải trả hoạt động giao dịch CK đồng thời cũng không hạch toán khoản thu lãi tiền gửi có kỳ hạn, tương ứng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại NH Công Thương. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ môi giới, ORS đã tạm tính khoản lãi phải trả cho NH Tiên Phong và lãi nhận được từ NH Công Thương vào tài khoản trung gian.Do đó, ORS cho rằng việc ghi nhận lãi cho khoản phải trả này không ảnh hưởng tới lợi nhuận của Cty.