MEDIA ITEM: width='430' height='320' file='http://laodong.com.vn/Uploaded/Multimedia/Vonguyengiap/Cable_67_20131013_0656.flv'
Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn.