* Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII - tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII - đã đọc báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII, công bố danh sách Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tại hội nghị lần thứ nhất UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII - tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII.

Đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII - tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII.

Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII - tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng hiệp thương cử 6 phó chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII không chuyên trách là đại diện của MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, 1 vị đại diện giới trí thức và 1 vị đại diện người dân tộc và 2 vị đại diện cho 2 tôn giáo lớn là Phật giáo, Công giáo. Đại hội hiệp thương cử ra UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII, gồm 383 người (tăng 30 người, gần 9% so với khóa VII), tăng cường được tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, có đủ đại diện các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, 54 dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong rằng, mỗi đại biểu tham dự đại hội, uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận luôn thể hiện vai trò của mình để tham gia tuyên truyền nghị quyết của đại hội, đưa nghị quyết khẩn trương đi vào cuộc sống, động viên, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, góp phần “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.