Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời về vấn đề đào tạo nghề, nhất là trong việc thực hiện chính sách đào tạo nghề và tạo việc làm đối với đồng bào dân tộc; và quản lý lao động người nước ngoài tại VN. Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời việc xử lý nợ xấu và các giải pháp cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn; việc thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng trong mối tương quan với an toàn hệ thống và với đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải pháp tổng thể để giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là những vụ liên quan đến đất đai; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; hiệu quả hoạt động thanh tra đối với các dự án sử dụng vốn tại các tập đoàn, tổng công ty; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra. Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.