Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 9), ông Phan Thanh Bình cho biết: Có ý kiến cho rằng, nội dung quy định về hành vi bị nghiêm cấm còn chung chung, chưa chặt chẽ, khó thực hiện và cần quy định rõ chế tài đối với hành vi vi phạm các điều cấm trong Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo, dự thảo Luật Du lịch chỉ có thể quy định hành vi bị cấm, còn chế tài sẽ được thực hiện theo quy định của các luật chuyên ngành khác có liên quan như Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Hình sự...

Bên cạnh đó, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo đã được điều chỉnh, bổ sung quy định những hành vi bị nghiêm cấm có tính đặc thù trong lĩnh vực du lịch. Về cơ bản, các hành vi bị nghiêm cấm trong Điều 9 dự thảo Luật đã bao quát nhiều nội dung, thống nhất với quy định của Hiến pháp 2013 trên nguyên tắc tôn trọng quyền con người, quyền công dân và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Ông Bình cũng cho biết: Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “xuyên tạc lịch sử”, “thông tin sai sự thật”, “chèo kéo, tranh giành”, “hành vi lừa đảo khách”, “các hành vi làm tổn hại đến danh dự và thể diện quốc gia”, “lợi dụng hoạt động du lịch hành nghề mê tín dị đoan, buôn bán người, vi phạm bình đẳng giới, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo: Một số nội dung đã được quy định tại Điều 9 dự thảo Luật, một số nội dung khác đã được quy định tại Bộ luật Hình sự, Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 và các luật khác có liên quan. Tiếp thu ý kiến đại biểu, khoản 9 Điều 9 dự thảo Luật Du lịch đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Có ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung nội dung này tại khoản 5 và khoản 8 Điều 9 dự thảo Luật.

Dự thảo luật du lịch sửa đổi qui định: Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam trái pháp luật.

3. Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch.

4. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch, tranh giành khách, nài ép khách mua hàng hóa, dịch vụ.

5. Kinh doanh trong lĩnh vực du lịch khi chưa đủ điều kiện, không có giấy phép kinh doanh hoặc không duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp khác hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh.

7. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề.

8. Quảng cáo không đúng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quảng cáo về loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.