Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc căn cứ điều 98 Hiến pháp, điều 2 và điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, căn cứ Nghị quyết số 03 ngày 2/8/2011 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ và số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII.
Căn cứ thông báo kết luận số 03 ngày 16/3/2016 và công văn số 11 ngày 24/3/2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11.
Thủ tướng Chính phủ xin trân trọng trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ. 
Trong đó, có ông Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tiểu sử tóm tắt ông Phùng Quang Thanh
Ông Phùng Quang Thanh, sinh ngày 2/2/1949. Quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Chức vụ:  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trình lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ học vấn: Đại học Quân sự.
Tóm tắt quá trình công tác.
7/1967: Tham gia cách mạng.
1997: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1.
1998: Thăng quân hàm Trung tướng.
4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
25/6/2003: Thăng cấp quân hàm Thượng tướng.
4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
28/6/2006: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
7/2007: Thăng quân hàm Đại tướng.
2/8/2007: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.

Clip Thủ tướng tuyên thệ.