“Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước mà điển hình là Vinashin, Vinalines đã sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều vi phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước”- Thủ tướng nói.

Trong bài phát biểu này, Thủ tướng cho biết trong những ngày qua, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ và từng thành viên Chính phủ đã kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc kiểm điểm được Thủ tướng đánh giá bằng hai từ “nghiêm túc”.

“Tập thể Ban Cán sự đảng và mỗi đồng chí chúng tôi đã nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém và chân thành cầu thị rút ra những bài học thấm thía, sâu sắc nhất” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.