Đối với Đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải nghiên cứu các tiến bộ, thành tựu của khu vực và thế giới với “tư duy đi trước, đón đầu để không lạc hậu”. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo sức khỏe nhân dân, đây là quan điểm nhất quán. Bên cạnh đó, cần xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực, khi mà nhờ xã hội hóa, cùng với Nhà nước, mới tạo nên vóc dáng, sự trưởng thành của ngành y tế như hiện nay.

Nhấn mạnh việc có cơ chế để xây dựng các trung tâm khám-chữa bệnh hiện đại, thu hút quốc tế và trong nước, Thủ tướng cho rằng, “đáng lẽ chúng ta, với nguồn nhân lực hiện nay, có thể thu hút khám-chữa bệnh quốc tế rất lớn nhưng ngược lại, chúng ta lại tốn tiền rất lớn (cho việc ra nước ngoài khám-chữa bệnh). Đây là những vấn đề cần chú ý”.

Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề như chương trình y tế vì người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương; lộ trình giá dịch vụ y tế theo cơ chế thị trường; tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh… Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng với chất lượng dịch vụ và xếp hạng bệnh viện là định hướng quan trọng. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế, trong đó chú trọng nâng cao y đức.

Đối với Đề án về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cơ bản là phải tự chủ tài chính, giảm biên chế, tự trang trải, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chất lượng dịch vụ công; tăng cường, tạo cơ chế thuận lợi nhất cho xã hội hóa.

“Ta đang nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà thị trường, xã hội không cần, người dân không cần thì anh phải dẹp thôi” - Thủ tướng thẳng thắn nói.