Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, tham mưu, chỉ đạo kịp thời hoạt động phòng, chống, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Chinhphu.vn, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành TNMT cần tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước, trước tiên là về quản lý đất đai.

Theo đó, cần tuyên truyền sâu rộng những điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý đất đai hiện nay; đưa nguồn lực đất đai phục vụ thiết thực, hiệu quả cho xây dựng và phát triển đất nước.