Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính TƯ gồm đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng không công bố hoặc chưa công bố. Báo cáo, đề xuất của Ban Nội chính TƯ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại không công bố hoặc chưa công bố; báo cáo, đề xuất của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính TƯ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, định hướng xử lý vụ án; văn bản sử dụng tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật của các cơ quan, tổ chức khác.
Về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật được quy định trong những phạm vi là các kiến nghị của Ban Nội chính TƯ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương chính sách về an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng, về tổ chức hoạt động của các cơ quan nội chính (kiểm sát, tòa án, tư pháp, thanh tra, các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội), Hội Luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN chưa công bố hoặc không công bố. Kiến nghị của Ban Nội chính TƯ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và kiến nghị của Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, giải pháp đối với công tác PCTN chưa công bố...