Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, trong hơn 80 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng. Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư “nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào thanh - thiếu niên và hoạt động của các cấp bộ đoàn trong cả nước”. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị đại hội cần: “Tập trung thảo luận để đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho nhiệm kỳ 2012 - 2017”. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh một số vấn đề: Một là, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn thanh niên trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư cho rằng: “Thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, tiêu biểu cho sức mạnh của dân tộc. Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên”. Hai là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh - thiếu niên. Ba là, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Bốn là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị xã hội. Chúng ta tin tưởng và mong rằng, sau đại hội này, phong trào thanh niên và Đoàn thanh niên sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, rực rỡ hơn nữa như hoa nở mùa xuân, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng”.