Từ sáng ngày 29.6, Trung Quốc đã chia các tàu trên hiện trường giàn khoan thành 2 vòng: Vòng ngoài gồm 7-11 tàu loại lớn, được bố trí trên các hướng tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 của tàu Việt Nam; vòng trong gồm các tàu loại nhỏ bố trí cách giàn khoan khoảng 6-8 hải lý. 

Các tàu kiểm ngư của ta vẫn thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan ở phạm vi cách giàn khoan từ 10-11 hải lý. Tuy nhiên, khi tàu kiểm ngư của ta ở khu vực này thường bị các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, vận tải và tàu kéo của Trung Quốc tăng tốc độ, tập trung ngăn cản. 

Các tàu vòng ngoài của Trung Quốc bao vây hai bên, vòng trong áp sát ngăn cản phối hợp với vòng ngoài sẵn sàng ủi đẩy, đâm va (lúc gần nhất cách tàu ta khoảng 100m), chặn không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan. 

Trước sự ngăn cản của tàu Trung Quốc, các tàu kiểm ngư của Việt Nam đã vòng tránh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật. Tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động chủ yếu trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa phía tây-tây nam, cách giàn khoan 42-44 hải lý. Tàu cá vỏ thép của Trung Quốc cùng tàu hải cảnh luôn bám sát, ngăn chặn.