Chiều 31.3, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Chủ tịch nước phát biểu ý kiến (nếu có). Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Cũng trong ngày 31.3, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. 
Tiếp đó, đến sáng ngày 2.4, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.
Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ.
Đồng chí Trương Tấn Sang, sinh ngày 21.01.1949. Quê quán ở Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Đồng chí Trương Tấn Sang là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VII, VIII, IX, X, XI. Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI. Bí thư Trung ương Đảng khoá X, XI (từ tháng 5/2006 đến tháng 8/2011). Đại biểu Quốc hội khoá IX, X, XI, XIII. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trương Tấn Sang vào đảng ngày 20.12.1969. Trình lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ học vấn: Đại học (Cử nhân Luật).
Từ năm 1966-1968, Công tác phong trào thanh niên, học sinh sinh viên P.K 2.
Từ năm 1969-1971 là Đảng Ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách đội du kích bí mật thị trấn Đức Hòa, Long An. Năm 1971, bị địch bắt. Năm 1973, trao trả theo Hiệp định Paris.
Từ 1973-1975, công tác tại Ban T73 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương.
Từ 1975-1979, công tác ở Liên hiệp công đoàn Gia Định, rồi Ban Khai hoang xây dựng kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh. Phó ban Khai hoang.
Từ 1979-1983, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy viên dự khuyết.
Từ 1983-1986, là Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh.
Từ 1988-1990, Học lớp 2 năm tại Học viện Nguyễn Ái Quốc.
Tháng 6.1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1992 là Quyền Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 6.1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 1.2000 là Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Tháng 4.2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Tháng 4.2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính tri, Ban Bí thư Trung ương.
Tháng 5.2006, giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, XI.
Tháng 1.2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (khóa XI); Thường trực Ban Bí thư.

Tháng 7.2011, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được bầu là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Clip Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.