Đáng chú ý, theo Nghị quyết này là từ ngày 1.5.2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000đ/tháng lên 1.210.000đ/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; Về lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015. Giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách T.Ư hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1.1.2016.

Nghị quyết cũng nêu rõ, sẽ bổ sung 30.000 tỉ đồng vốn ODA ước giải ngân tăng so với kế hoạch vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2015. Sử dụng 40.000 tỉ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển. Trường hợp ngân sách T.Ư năm 2015 bị hụt thu, cho phép sử dụng không quá 10.000 tỉ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước nhưng chỉ để cân đối, đáp ứng nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Sử dụng 30.000 tỉ đồng đưa vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để tăng chi đầu tư phát triển.

Thực hiện việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ và chỉ thực hiện trong năm 2015 và năm 2016, với tổng mức phát hành tối đa là 3 tỉ USD. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 254.000 tỉ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Đồng thời, sẽ tiết kiệm thực hiện triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, ngành, địa phương; Giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; Từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh. Tổ chức bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp theo tinh thần triệt để tiết kiệm...


Trước khi Quốc hội đồng ý tăng lương trong năm 2016, trước đó, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã có cuộc họp bàn về mức tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động trong năm 2016. (nguồn VTV)