Cụ thể:
1. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Số phiếu đồng ý: 469 bằng 91,94% tổng số ĐBQH.
2. Ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Số phiếu đồng ý: 451 bằng 91,30% tổng số ĐBQH.
3. Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Số phiếu đồng ý: 475 bằng 96,15% tổng số ĐBQH.
4. Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Bộ trưởng Bộ GTVT thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT. Số phiếu đồng ý: 462 bằng 93,52% tổng số ĐBQH.
5. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Số phiếu đồng ý: 433 bằng 87,67% tổng số ĐBQH.
6. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Số phiếu đồng ý: 464 bằng 93,93% tổng số ĐBQH. 
7. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh Văn phòng TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ. Số phiếu đồng ý: 466 bằng 94,35% tổng số ĐBQH.
8. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Số phiếu đồng ý: 463 bằng 93,72% tổng số ĐBQH.
9. Ông Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Số phiếu đồng ý: 451 bằng 91,30 tổng số ĐBQH.
10. Ông Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Số phiếu đồng ý: 403 bằng 81,58% tổng số ĐBQH.
11. Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương.
Số phiếu đồng ý: 455 bằng 92,11 tổng số ĐBQH.
12. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Số phiếu đồng ý: 457 bằng 92,54% tổng số ĐBQH.
13. Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường. Số phiếu đồng ý: 465 bằng 94,13% tổng số ĐBQH.
14. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông. Số phiếu đồng ý: 461 bằng 93,32% tổng số ĐBQH.
15. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ, TB và XH. Số phiếu đồng ý: 459 bằng 92,91% tổng số ĐBQH.
16. Ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ VHTT&DL. Số phiếu đồng ý: 468 bằng 94,74% tổng số ĐBQH.
17. Ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Số phiếu đồng ý: 461 bằng 93,32% tổng số ĐBQH.
18. Ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số phiếu đồng ý: 454 bằng 91,90 % tổng số ĐBQH.
19. Ông Giàng Seo Phử, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Số phiếu đồng ý: 473 bằng 95,75% tổng số ĐBQH.
20. Ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Số phiếu đồng ý: 456 bằng 92,31% tổng số ĐBQH
Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm các ông bà trên - Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí nói.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên khác của Chính phủ với số phiếu tán thành cao.

Clip Chánh án tuyên thệ.