Cụ thể, đối với chức danh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487. Số phiếu hợp lệ 486, số phiếu không hợp lệ 1. Số phiếu đồng ý 458 bằng 92,74% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 28 bằng 5,67% tổng số ĐBQH. "Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan", ông Tí nói.
Với chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình
Số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487. Số phiếu hợp lệ 486 phiếu, số phiếu không hợp lệ 1. Số phiếu đồng ý 471 bằng 95,34% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 15 bằng 3,04% tổng số ĐBQH. "Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình", ông Tí nói thê,
Với chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình. Số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487, số phiếu hợp lệ 487. Số phiếu đồng ý 472 bằng 95, 55% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 15 bằng 3,04% tổng số ĐBQH. "Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Viện viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình", ông Tí nêu.
Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình lên Quốc hội 3 Tờ trình về miễn nhiệm các chức danh nói trên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc miễn nhiệm với các chức danh là thực hiện theo yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhằm đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ, đồng thời căn cứ vào các quy định của pháp luật.

Cũng ngày chiều 7.4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình lên Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Clip Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.