Tại phiên thảo luận, các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc ban hành Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Dân nguyện, góp phần để Quốc hội thực sự gắn bó với người dân.
Dự thảo Nghị quyết quy định, Ban Dân nguyện nghiên cứu, chuyển đơn, thư gửi đến Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay tại Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 15/10/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội: “Ban dân nguyện giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xử lý đơn, thư của công dân có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều Ủy ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đơn, thư không thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và Ban công tác đại biểu” (Điều 14). Do vậy, một số ý kiến đề nghị chỉnh lý lại khoản này cho thống nhất với quy định nêu trên của Nghị quyết 694 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp với nhiệm vụ của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. 
Cho ý kiến vào chức năng tiếp công dân của Ban Dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn băn khoăn: Việc tiếp công dân của Ban dân nguyện có mời đại diện Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác tiếp không? Vì hiện nay các ban đều có chức năng tiếp dân chứ không chỉ mỗi Ban dân nguyện có chức năng này. Đề nghị phải có quy định cụ thể về việc này. Không được để dân phải đi lòng vòng, hứa dân đến mà không tiếp là không được.
Còn Chủ nhiệm Ủy Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi cho rằng, theo quy định hiện hành Ban Dân nguyện giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xử lý đơn thư…. Dự thảo cần cân nhắc kỹ việc xử lý đơn thư của mình như thế nào nếu không lại dẫn đến tình trạng chồng chéo, Ban Dân nguyện cũng xử lý, các Ủy ban khác cũng xử lý. Theo tôi phải chia theo lĩnh vực, cái gì thuộc Ban Dân nguyện phụ trách thì xử lý, đơn thư thuộc lĩnh vực của Ban nào thì giao cho Ban đó xử lý, như vậy sẽ không chồng chéo mâu thuẫn.
Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, công tác dân nguyện của ta còn yếu, chúng ta đã phân vai rồi, mỗi nhiệm vụ đã phân cho từng anh rồi, do vậy phải cố gắng làm rõ, liên quan đến tiếp dân, khiếu nại, giám sát thì đó là vai trò của Ban Dân nguyện.

Sau khi thống nhất các nội dung cơ bản được tiếp thu qua phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện.

Clip Phiên họp thứ 45 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 23.2.