Tình trạng thu hồi đất tùy tiện, rồi bán, chuyển nhượng dự án, bán tài nguyên..., tình trạng thanh niên, sinh viên đào tạo xong không có việc làm, phát sinh nhiều hiện tượng tiêu cực, đạo đức xã hội suy thoái. Phải chăng đó là lý do tại sao người dân lại nói: “Tiền tệ - quan hệ - trí tuệ”, hay “quyền và tiền”? Lòng người rõ ràng có những điều còn phân vân. Bộ máy hành chính ngày càng phình to, trong khi nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết rốt ráo. Vậy chúng ta cải cách hành chính để làm gì? Cần quan tâm phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, nếu để những vấn đề bức xúc kéo dài, nổi cộm thì càng phức tạp. Trung ương cần thấy hết những điều đó và tập trung giải quyết những vấn đề người dân còn bất bình, bức xúc, không được coi thường. Như ngày xưa Nguyễn Trãi đã tâu với vua Lê: “Sao cho trong thôn cùng xóm vắng không có tiếng hờn giận oán sầu”.

Cần phải chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ. Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, người lao động và toàn xã hội, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện nên đã xây dựng được một đội ngũ Đảng viên tiên phong, gương mẫu, là nhân tố đem lại những thắng lợi cách mạng. Tuy nhiên, hiện nay, trong công tác cán bộ còn nhiều bất cập, tồn tại. Có thể nói công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tiến hành từ nhiều năm, có kết quả nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của cách mạng, yêu cầu của nhân dân. Có một bộ phận đảng viên làm mất uy tín của Đảng, của Nhà nước. Tình trạng ham chức, ham quyền, ham tiền, muốn có cuộc sống hơn người, chưa làm đã muốn ăn, việc gì có ăn thì lăn vào làm đang diễn ra phổ biến, từ cấp thôn xóm trở lên. Mọi vấn đề bức xúc trong dân đều do cán bộ gây ra, mọi vụ tham nhũng đưa ra xét xử thủ phạm đều là đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên cao cấp. Bên cạnh niềm tin, niềm vui vì những thành quả của cách mạng, có những vấn đề mà lớp cán bộ lão thành như chúng tôi thấy lạ, không hiểu nổi. Đây là một thách thức lớn của Đảng cầm quyền trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, Đảng phải có cuộc chỉnh đốn toàn diện, quyết liệt. Cần có giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tham vọng quyền lực. Nếu ai đưa người tham nhũng và bao che tham nhũng vào Trung ương thì người đó phải chịu trách nhiệm. Về cán bộ cần đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu, vào Đảng phải đặt mục tiêu phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lên trên hết như lời dạy của Bác Hồ. Tuy nhiên, cần chú trọng yếu tố tài năng, vì có tài mới cống hiến được. Nhưng phải là thực tài, chứ không phải thể hiện qua bằng cấp, danh vị.

Lòng dân đang hy vọng vào Đại hội XII, đang chờ xem Đại hội có thực sự chuyển biến không. Đảng đã có những thành tựu cách mạng vĩ đại, trong hoàn cảnh hiện nay, nhân dân đang đặt lên vai Đảng một gánh rất nặng. Theo tôi, giai đoạn này là một thử thách lớn, Đảng ta phải vượt lên, phải chiến thắng, thực sự xứng đáng với niềm tin của nhân dân.