Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra. Nợ thuế, nợ BHXH còn ở mức cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 25,23%, mức vốn đăng ký giảm 44,27% so với cùng kỳ...

Các nội dung chất vấn tại kỳ họp lần này gồm: Việc ứng dụng các đề tài khoa học – công nghệ (do các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh nghiên cứu, xây dựng) vào thực tiễn trên các lĩnh vực đạt hiệu quả còn thấp; tình trạng hợp đồng lao động không đúng quy định trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động; việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng còn chậm; việc bố trí việc làm cho số học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành từ ngày 8-10.7.