Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; cùng 6000 đại biểu tại 63 điểm cầu dự hội nghị. Ở điểm cầu trực tuyến tại 2 thành phố Hà Nội, và TP. Hồ Chí Minh đều có sự tham gia của 2 Bí thư thành ủy là ông Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải.
Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc, công tác kiểm tra giám sát được chú trọng. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân.
Theo ông Võ Văn Thưởng, việc đưa nội dụng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực hơn gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền đoàn thể.
Ông Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém khi vẫn còn không ít cán bộ, Đảng viên, có cả cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành còn nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng, mục đích yêu cầu của chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng. Do đó ở nhiều nơi, việc thực hiện chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ Đảng viên, nhất là người đứng đầu. 
Đưa ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước làm trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ đảng viên trong học tập, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. “Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trực tiếp là Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, cấp trên phải gương mẫu cho cấp dưới, chức vụ càng cao càng phải tự giác nêu gương trong học tập và làm theo Bác”-ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
Trình bày tham luận tại hội nghị, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cho nên Hà Nội đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “ với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, nhiều ách làm mới, không để bị động. Nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu đã đẩy mạnh tự phê bình với phê bình, trong quan hệ với nhân dân. Đồng thời quy định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên trong 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá và 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội.
“5 năm qua cùng với giám sát của MTTQ thành phố Hà Nội, các cấp chính quyền đã giám sát đề phát hiện những Đảng viên vi phạm, kiểm tra việc tiết kiệm chống lãng phí đối với các dự án quan trọng của thành phố, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật để đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”-bà Hằng nói.

Mỗi địa phương có một cách làm khác nhau song luôn gắn học tập theo Bác với công việc cụ thể ở địa phương và nhân dân. Theo ông Tất thành Cang, phó Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, vấn đề nào, chính sách nào người dân cảm thấy chưa hài lòng thì bổ sung, sửa đổi cho hợp với dân, làm sao gắn phát triển kinh tế đi đôi với xã hội cho hài hòa cho hợp lòng dân. Sau khi có chủ tưởng chính sách đúng thì kiểm tra đeo bám cho đến nơi đến chốn, lắng nghe ý kiến của nhân dân. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Với 6000 đại biểu dự hội nghị tại 63 điểm cầu trên cả nước đã thể hiện tinh thần tiết kiệm, hiệu qủa theo tinh thần Hồ Chí Minh”. Ông Thế Huynh nhận định, kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã đầy đủ và toàn diện, bước đầu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó phải thẳng thắng nhìn nhận việc học tập còn nhiều hạn chế, chưa trở thành thường xuyên trong ý thức của từng cơ quan, đơn vị, và một bộ phận Đảng viên. Bao giờ trở thành ý thức hàng ngày từ việc lớn đến việc nhỏ thì mới có hiệu quả.  

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Bộ Chính trị hôm qua 15.5.2016 mới ban hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bộ Chính trị yêu cầu các tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị và trong nhân dân, trở thành công việc tự giác thường xuyên. Là nội dung quan trọng của xây dựng Đảng, xây dựng cán bộ chủ chốt cấp chiến lược, gắn với đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn, làm cho tư tưởng của Người là kết hợp của sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước của dân do dân vì dân, xây dựng kinh tế và văn hóa chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho thế hệ sau, đặc biệt là xây dựng Đảng. Luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc lên trên tất cả, tận trung với nước, tận hiếu với dân. 
“Mỗi cán bộ đảng viên phải là công bộc của dân, kiên quyết chống quan liêu, hách dịch. Đó là phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”-ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, từng cơ quan, đơn vị làm việc phải dân chủ, khoa học kỹ lưỡng, làm đến nơi đến  chốn, yêu dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm, sống thanh tao trong sạch giản dị. Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học phải đi đôi với làm; kết hợp giữa xây và chống; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hàng năm gắn với tiêu chí chuẩn mực đạo đức để dễ nhớ, dễ thực hiện, đồng thời hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến công vụ.
Tại hội nghị, 719 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương  trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Clip Ông Võ Văn Thưởng trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.