“Cơ quan an ninh cũng phát hiện hàng trăm đối tượng phản động lưu vong người Việt xâm nhập nội địa, mang theo hàng tấn thuốc nổ, vũ khí và phương tiện kỹ thuật nhằm sử dụng thực hiện khủng bố, phá hoại” - Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết.

Dự án luật cũng đặt ra 9 nhóm biện pháp cơ bản trong phòng ngừa khủng bố, đó là: Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống khủng bố; quản lý về an ninh, trật tự; kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh; kiểm soát hoạt động giao thông vận tải; kiểm soát giao dịch tiền, tài sản; kiểm soát hàng hóa, phương tiện nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh; kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, Internet và các hình thức thông tin khác; kiểm soát các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm và các hành vi làm lây lan dịch bệnh gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chống khủng bố.

Về ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố, Điều 9 dự thảo luật quy định trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, hiện đã có 11 ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố bộ, ngành và 63 ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được thành lập theo Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.