- Hàng loạt những lãnh đạo cấp cao bị đề nghị kỷ luật cho thấy quyết tâm của Trung ương để đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vào cuộc sống. Cán bộ có chức vụ càng cao mà vi phạm thì càng phải xử lý nghiêm và việc xử lý nghiêm góp phần làm trong sạch Đảng để lấy lại niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào Đảng. Điều này đã thể hiện rõ sự quyết tâm của Trung ương nói đi đôi với làm, nghiêm túc đúng mức, công bằng trước pháp luật trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tôi rất hoan nghênh Bộ Chính trị nói chung và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triển khai đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống, bước đầu đã tạo được sự tin cậy, phấn chấn trong nhân dân, trong các cán bộ đảng viên về hưu.

Tôi cho rằng để Nghị quyết Trung ương 4 thực sự đi vào cuộc sống thì cần toàn Đảng, toàn dân, cùng tất cả hệ thống chính trị, các khối đoàn thể cùng vào cuộc thì mới hiệu quả, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Điều này tôi công nhận rất đúng.

Ông có thể nói rõ hơn về điều này, thưa ông?

- Như tôi vừa nói, để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như công tác phòng, chống tham nhũng được thực sự hiệu quả thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của mặt trận tổ quốc, của các đoàn thể như công đoàn... rồi sau đó mới đến các tầng lớp nhân dân thì mới tạo thành phong trào, từ đó mới mang lại hiệu quả tốt.

Tôi ngẫm các vụ việc vi phạm từ ngân hàng cho đến các địa phương như Yên Bái, rồi Hậu Giang… cán bộ nhân viên những nơi đó có biết không, tôi nghĩ họ biết nhưng không dám nói, không dám đấu tranh phê phán lãnh đạo. Từ vấn đề đó dẫn đến cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm quản lý nhà nước khi được giao quyền thì lộng quyền. Rồi đi đến chỗ lạm quyền, tham ô, tham nhũng. Tiếp đến sẽ đi đến chỗ dùng quyền hành làm cho nhân viên không dám nói, mất công ăn việc làm, mất tiền lương...

Để phòng, chống tham nhũng trong mỗi cơ quan đơn vị được tốt, tôi cho rằng mỗi cán bộ nhân viên đều phải có bản lĩnh, giữ được thái độ chính trị kiên định, vững vàng để chống lại tiêu cực, chống lại cái xấu. Tôi thấy việc đấu tranh này trong quần chúng nhân dân còn chưa nhiều, chưa phát huy được. Ngay cả trong dịp Đại hội Thi đua yêu nước tổng kết 5 năm vừa diễn ra năm ngoái nhưng những cá nhân, tập thể được tuyên dương vì tham gia phòng, chống tham nhũng còn rất ít.

Tức là để phòng, chống tham nhũng phải cần có sức mạnh của tập thể để góp gió thành bão, thưa ông?

- Đúng vậy. Theo tôi, để phòng chống tham nhũng thì cần đến sức mạnh tập thể, đấy mới là điều quan trọng. Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng được hiệu quả thì vai trò của người đứng đầu, những tư lệnh ngành là rất quan trọng. Những cán bộ lãnh đạo này phải nói một làm mười, phải thực hiện tốt cơ chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc xử lý cán bộ vi phạm phải được công khai, minh bạch, phải xử lý đến nơi đến chốn thì mới răn đe được người khác. Từ đó, mới loại bỏ được những cán bộ đảng viên cơ hội, đồng thời không để các đối tượng xấu tuyên truyền vu khống cán bộ, lợi dụng cái này để xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước.

Một vấn đề nữa rất quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, đó là công tác lựa chọn cán bộ. Như Bác Hồ nói, cán bộ có đức mà không có tài thì làm việc cũng khó, còn cán bộ có tài mà không có đức thì nhất định hỏng, nên việc chọn cán bộ là phải đặc biệt chú ý, phải có hướng để lựa chọn, đào tạo, tôi luyện và phải thường xuyên giám sát những cán bộ đó để kịp thời uốn nắn, sửa chữa và phải xử lý nghiêm cán bộ vi phạm để răn đe người khác.

Thậm chí, những cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu nhưng phát hiện trước đây có lỗi, có tội thì cũng phải làm rõ và xử lý theo mức độ vi phạm, không được nể nang, né tránh ai cả. Không thể để cán bộ vi phạm “hạ cánh an toàn” được. Ngay cả đối với chúng tôi, nếu trước có khuyết điểm gì mà trước Đảng chưa thấy, bây giờ mới thấy thì cũng phải làm rõ và tùy theo mức độ vi phạm để xử lý, có như vậy mới làm trong sạch Đảng và lấy lại niềm tin của nhân dân vào Đảng.

- Xin cảm ơn ông!

 XUÂN HẢI thực hiện