Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch MTTQVN khóa VII đã có tờ trình dự kiến số lượng ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII là 385 người, tăng 30 người so với khóa VIITheo tờ trình về dự kiến nhân sự các chức danh trong ban thường trực và các phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam khóa VIII, dự kiến Ban thường trực Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam khóa VIII gồm 6 vị: Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ VN khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯMTTQ VN khóa VIII; Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ VN khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ VN khóa VIII.