Năm 2014, ngành tư pháp đề ra 10 nhiệm vụ, nổi bật là tập trung tham mưu giúp Chính phủ rà soát, lập kế hoạch, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với Hiến pháp; thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đẩy nhanh xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất, đẩy mạnh chế định thừa phát lại tại một số tỉnh, thành...
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra những tồn tại của ngành tư pháp như: Chậm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác tuyên truyền còn hình thức, tình trạng nợ văn bản còn nhiều, quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn chậm đổi mới, ảnh hưởng đến hội nhập quốc tế, phát triển KTXH của đất nước, gây phiền hà cho dân... Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Hiến pháp 2013 sớm đi vào cuộc sống. Ngành tư pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ đã được nêu trong thông điệp của Thủ tướng đầu năm 2014. Cán bộ ngành tư pháp cần phát huy vai trò để tiếp tục góp phần đảm bảo pháp chế XHCN.