Bộ trưởng Hà Hùng Cường dành toàn bộ 7 phút phát biểu tại nghị trường để thuyết phục Quốc hội quyết định trưng cầu dân ý. Theo ông, nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân là nguyên tắc bất biến của tất cả các bản hiến pháp. Tuy nhiên cho đến nay, quyền dân chủ trực tiếp chưa được thực hiện trong thực tế.

Dẫn các nghị quyết của Đảng, yêu cầu bản Hiến pháp sửa đổi phải thể chế hóa, làm sâu sắc hơn quyền lực của nhân dân, trước hết bằng các quyền dân chủ trực tiếp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói: "Nhưng các quyền dân chủ trực tiếp có được thực hiện hay không này lại phụ thuộc vào  ý chí Nhà nước”. Hơn 100 nước trên thế giới quy định phải đưa bản dự thảo hiến pháp ra trước nhân dân trước khi Quốc hội thông qua. Thông lệ này khiến việc trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp của Việt Nam sẽ là “sự kết hợp sự đại diện của Quốc hội và quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, thể hiện sự kính trọng của Quốc hội với nhân dân, những người bầu ra Quốc hội; sẽ là động lực để mỗi người dân nâng cao trách nhiệm của mình” - ông nói.  Việc trưng cầu dân ý sẽ thực sự làm bản Hiến pháp lần này “sẽ do người dân làm ra'', sẽ là “thần linh của đất nước”- như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nếu Quốc hội đồng ý bằng một nghị quyết, thì trưng cầu dân ý - một trong những quyền dân chủ trực tiếp quan trọng nhất của người dân - lần đầu tiên sẽ được thực hiện trong lịch sử.