Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014 và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.
Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Trong chiều 25.9, phiên họp khởi động đại hội với các công tác kỹ thuật như hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký của đại hội, thông qua quy chế, thống nhất chương trình đại hội đã diễn ra... Các đại biểu đã hiệp thương thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 56 vị, đoàn thư ký đại hội gồm 5 vị.
Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của UB TƯ MTTQ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UB TƯ MTTQ VN (nhiệm kỳ 2009-2014). Bản báo cáo dài 7 trang do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ VN Vũ Trọng Kim trình bày.
Báo cáo nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân, trước sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, UB TƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã hoạt động đúng theo điều lệ MTTQ VN, đã luôn chủ động, tích cực trong công tác; vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước; đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Đại hội đại biểu MTTQ VN lần thứ VII đã đề ra. Hoạt động của UB TƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KTXH, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Chỉ rõ hạn chế, yếu kém cần khắc phục
Báo cáo kiểm điểm của ĐCT Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam tại đại hội cũng nêu những hạn chế, yếu kém, trong đó nhấn mạnh, việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện, chỉ đạo công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân còn những hạn chế. Công tác giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức vẫn là khâu còn yếu trong hoạt động mặt trận. Việc hướng dẫn các địa phương cũng như các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn hạn chế, chưa thành nền nếp. Tuy đã có nhiều cố gắng, song đến nay bộ máy, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp vẫn còn những khó khăn, bất cập và chưa thống nhất, đồng bộ trong cả nước...
Bản kiểm điểm quan trọng này được gần như tuyệt đối các đại biểu tán thành.