Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành Cty cổ phần khi bảo đảm đủ các điều kiện: Tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; thuộc danh mục chuyển đổi thành Cty cổ phần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Có 3 hình thức chuyển đổi: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn nhà nước hiện có; kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo quyết định, người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm công bố giá trị được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị có cam kết làm việc lâu dài ít nhất 3 năm được mua thêm mức 200 cổ phiếu/1 năm cam kết làm việc tiếp, nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phiếu cho 1 người lao động.