Việc Bộ Chính trị tự phê bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, khuyết điểm trong lãnh đạo xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được cử tri đánh giá “thể hiện trách nhiệm chính trị và quyết tâm của Bộ Chính trị, BCHTƯ”.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cả nước cho rằng đây mới chỉ là kết quả bước đầu, đồng thời đặt ra yêu cầu cần sớm chấn chỉnh tới nơi, tới chốn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, thiếu trách nhiệm... gây thiệt hại cho đất nước và nhân dân, làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Đảng, giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh việc chỉnh đốn Đảng, cử tri và nhân dân cũng kiến nghị Bộ Chính trị sớm ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận; chỉ đạo triển khai trên phạm vi toàn quốc quy chế Mặt trận Tổ quốc giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; kiến nghị QH sớm ban hành và thực thi có hiệu quả việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Lần đầu tiên “biểu hiện của nhóm lợi ích” trong lĩnh vực đất đai đã được nhắc tới trong báo cáo kiến nghị cử tri của mặt trận: “Nhóm lợi ích” câu kết, trục lợi từ đất đai diễn ra ở nhiều nơi với tính chất, quy mô khác nhau;... Thực trạng trên đang tác động mạnh đến sự phân hóa giàu nghèo và gây ra những bất ổn cho xã hội; cuộc sống của nhiều người dân bị thu hồi đất gặp nhiều khó khăn; tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai có nhiều diễn biến phức tạp, chiếm tỉ lệ lớn- đến trên 70% trong tổng số các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Báo cáo của mặt trận cũng nêu rõ yêu cầu của cử tri và nhân dân cả nước là phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước đối với các sai phạm của Tập đoàn Vinashin, Vinalines, lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tình trạng chất lượng kém của một số công trình  thủy điện, hồ đập chứa nước không đảm bảo gây lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Cử tri và nhân dân kiến nghị QH, Chính phủ quyết liệt chỉ đạo và sớm có những giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên.

Cử tri cũng băn khoăn trước đời sống gặp nhiều khó khăn do giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao; nhiều người mất việc; lương công nhân lao động thấp, không đủ tái tạo sức lao động.