Tại phiên họp, Ban chỉ đạo (BCĐ) kiểm điểm, đánh giá, thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng (TN) nghiêm trọng, phức tạp theo Kế hoạch 08 của Bộ Chính trị; báo cáo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và những khó khăn, vướng mắc của 8 vụ án và 2 vụ việc TN nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; báo cáo đề xuất, bổ sung một số vụ việc, vụ án TN nghiêm trọng, phức tạp vào diện BCĐ  theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính TƯ theo dõi, đôn đốc.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư khẳng định: Việc thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát của BCĐ là chủ trương đúng đắn, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác PCTN trong tình hình hiện nay... Qua thực tiễn xử lý 8 vụ án, 2 vụ việc TN nghiêm trọng, phức tạp cho thấy, việc đưa một số vụ việc, vụ án TN nghiêm trọng, phức tạp vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo là cần thiết, có tác dụng tốt.