Các Đại biểu Quốc hội đã quyết nghị tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2016 là 596.882 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng.
Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Các ĐB cũng quyết nghị các nội dung phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo Nghị quyết, Chính phủ được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội.
Sau khi ban hành các định mức phân bổ cụ thể, Chính phủ thực hiện điều chỉnh, cân đối lại mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng địa phương theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Chính phủ cũng được giao chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Thực hiện vai trò giám sát, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Clip ĐBQH thảo luận tại hội trường sáng 14.11: