Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa có hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát trong Đảng. Theo đó, một trong những mục đích của việc giám sát là phát huy ưu điểm; phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên từ khi còn manh nha.

Ban Chấp hành trung ương giám sát Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy ban Kiểm tra trung ương; các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành trung ương (cả ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết). Bộ Chính trị, Ban Bí thư giám sát Ủy ban Kiểm tra trung ương; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng; các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương; các ủy viên Ban Chấp hành trung ương, đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trong số các nội dung giám sát có việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ và giữ mối liên hệ với quần chúng; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Có hai phương pháp giám sát là trực tiếp hoặc gián tiếp, trong đó giám sát trực tiếp bằng cách thực hiện đối thoại tại các kỳ hội nghị của cấp ủy; nghe tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp báo cáo; qua sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các ủy viên Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp...