Thủ tướng yêu cầu Hội đồng nhân dân và UBND TP.Hồ Chí Minh thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Theo quy định về số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, UBND TP.Hồ Chí Minh có 13 thành viên (1 Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch và 6 Ủy viên), trong đó có 1 Phó Chủ tịch thuộc diện luân chuyển (ông Tất Thành Cang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh).

Ngày 15.5.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 656/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vì vậy UBND TP.Hồ Chí Minh còn 5 Phó Chủ tịch.