Một trong những giải pháp quan trọng là các cấp CĐ Cục Thuế Hà Nội là đã tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực góp ý, hoàn thiện kế hoạch chi tiết về triển khai cải cách thủ tục hành chính năm 2017.

Với sự nỗ lực của đoàn viên, CNVCLĐ cơ quan thuế, việc đăng ký kinh doanh, thành lập DN và cấp mã số DN tự động được thực hiện trong thời gian không quá 30 phút so với thời gian quy định là 4 tiếng đồng hồ…

Cùng với việc tuyên truyền, vận động, CĐ Cục Thuế Hà Nội quán triệt đến từng đoàn viên về việc thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ; động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia tích cực công tác kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính; phát hiện và xử lý nghiêm những CB, CC có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho người nộp thuế khi thi hành công vụ.

Song song với các giải pháp nói trên, CĐ Cục Thuế Hà Nội sẽ phối hợp tốt với chuyên môn vận động đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật…