HĐND TP. Hà Nội cũng giao UBND thành phố trong quá trình thực hiện tiếp tục đánh giá, rà soát tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thông qua thì UBND thành phố tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất, sau đó báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Cụ thể, đến nay, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất 697 dự án, với diện tích thu hồi đất khoảng 2.512 ha; dự kiến đến hết năm 2016 thu hồi 759 dự án, diện tích thu hồi đất khoảng 2.650,3 ha. Chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ 282 dự án, với diện tích 1.078 ha; tính đến hết năm 2016 dự kiến thực hiện 306 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 1.164,6 ha. Đến 30.11.2016, tổng nguồn thu từ sử dụng đất là 22.400 tỉ, tiền thuê đất là 4.256 tỉ, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Nhằm hoàn thành kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017 theo Nghị quyết HĐND thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách, cơ quan thẩm tra vấn đề này kiến nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, để thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong quá trình thực hiện dự án, rà soát quy mô, diện tích của từng dự án để đảm bảo mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Sau thu hồi đất, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Đồng thời, kiên quyết xử lý các dự án vi phạm Luật đất đai, chậm triển khai theo quy định.